IVA

Inkludera-Validera-Arbeta

IVA-Projektet är ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor i Norrbotten och Västerbotten och syftar till att säkerställa behov av kompetenser i arbetslivet samt att
öka sysselsättningsgraden för målgrupperna unga, funktionsnedsatta samt nyanlända utrikesfödda.

Folkhögskolorna kommer i projektet att initiera yrkesinriktade utbildningar i samverkan med företag och samtidigt bidra till att bryta könsmönster i arbetslivet, stötta socialt företagande och utveckla valideringsverktyg.